Regulamin rezerwacji

Warunki rezerwacji aparthotelu Smrekowa Polana Resort & SPA

 1. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja. W dniu przyjazdu w godzinach otwarcia Recepcji będzie czekał na Państwa pracownik, który przekaże Państwu klucze do apartamentu. Recepcja znajduje sie w budynku 23F.
 3. Należność za cały pobyt pomniejszona o przedpłatę pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. Obowiązuje kaucja zwrotna płatna w momencie przyjazdu w kwocie 300,00 zł. Wszyscy zamieszkujący apartament Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe wypełniając kartę meldunkową. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (dowód osobisty, paszport, karta pobytu – zgodnie Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 4. Przyjazdy oraz wyjazdy z kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA możliwe są w godzinach od 8.00 – do 22.00. W przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu prosimy o wcześniejszą informację. Za przyjazd lub wyjazd poza wyznaczonymi godzinami pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł.
 5. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany.
 6. Oddajemy do Państwa dyspozycji apartamenty posprzątane, sprawne, w pełni umeblowane i wyposażone. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek usterki bądź braki, prosimy zgłosić je w dniu przyjazdu. Po przejęciu Apartamentu przez Gościa wszelkie reklamacje dotyczące: uszkodzeń, wad, usterek nie będą uwzględniane. Goście mają obowiązek dbania o powierzone mienie. Za zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania Apartamentu odpowiada Gość, który pokrywa koszty ewentualnych napraw, niezbędnych zakupów i prac.
 7. W Kompleksie obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
  Za zgubienie klucza do pokoju, pilota do bramy garażowej bądź pilota do TV obowiązuje opłata w wysokości 200,00 zł za każdy zniszczony/zagubiony przedmiot.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00-07:00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej, zakłócania porządku lub nieprzestrzeganie norm dobrego zachowania, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy, zatrzymania opłaty za pełny pobyt i obciążenia kosztami poniesionych strat.
 9. Śniadanie (w razie świadczenia takich usług w Kompleksie) jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem usług.
 10. W trakcie pobytu Gość może zamówić kompleksowe sprzątanie zgodnie z cennikiem usług dostępnym w Recepcji.
 11. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.
 12. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do obiektu czy poza jego terenem.
 13. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.
 14. Pobrane przez Kompleks zadatki nie podlegają zwrotowi.
 15. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przyjazdu niż deklarowany w rezerwacji, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie zwraca należności za niewykorzystany pobyt.
 16. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy Smrekowa Polana Resort & SPA) Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu dokonanych opłat za pełny pobyt oraz obciążenie Gościa dodatkową opłatą.
 17. Ceny za pobyt nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej w wysokości 2zł/osobę/dobę.
 18. Miejsca parkingowe na zewnątrz jest bezpłatne, a ich dostępność uzależniona jest od obłożenia Kompleksu.
 19. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 20. Dokonując rezerwacji Klient akceptuje warunki Regulaminu.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KIEROWANYCH DO SMREKOWA POLANA RESORT & SPA

 1. Spółka Smrekowa Polana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481978, NIP 6751491728 (dalej SMREKOWA POLANA) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta ze SMREKOWA POLANA stosunek prawny nie stanowi inaczej.
 2. Na potrzeby niniejszej procedury za KLIENTA uważa się każdy podmiot korzystający z usług świadczonych przez SMREKOWA POLANA, składający Reklamację.
 3. Na potrzeby niniejszej procedury za REKLAMACJĘ uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy lub tytułu pisma) skierowane do SMREKOWA POLANA, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez SMREKOWA POLANA.
 4. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
 5. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Smrekowa Polana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków bądź złożyć w recepcji Kompleksu w Zakopanem, ul. Smrekowa 23F. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: recepcja@smrekowapolana.pl.
 6. Klient powinien zgłosić Reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
 7. SMREKOWA POLANA po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
 8. Reklamacje rozstrzygane są w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail, w zależności od formy jej zgłoszenia.
 9. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać: rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem odpowiednich zapisów obowiązujących w SMREKOWA POLANA regulaminów i/lub norm prawa (chyba że nie wymaga tego charakter wniesionych zarzutów) oraz wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
 10. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
 11. Decyzja o wypłacie Klientowi ewentualnej rekompensaty lub zwrocie środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu SMREKOWA POLANA.
 12. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki Rezerwacji, Regulamin Pobytu i Karta Meldunkowa stanowią integralną część umowy najmu.