Drodzy Goście, dziękujemy za wybór kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA w Zakopanem. W trosce o komfort Państwa pobytu i innych Gości wypoczywających w naszym obiekcie pragniemy przedstawić zasady korzystania z Apartamentów oraz całego Kompleksu.

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w kompleksie Smrekowa Polana Resort & SPA

§1. Postanowienia ogólne
 1. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie jest hotelem, a kompleksem Apartamentów (aparthotelem) przeznaczonych do świadczenia usług wynajmu krótkotrwałego.
 2. Apartamenty w kompleksie Smrekowa Polana Resort & SPA wynajmowane są na doby. Doba pobytu trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Płatność za pobyt pobierana jest z góry – najpóźniej w dniu przyjazdu przy przekazywaniu kluczy i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu. Przedłużenie pobytu będzie możliwe tylko w przypadku dostępności danego Apartamentu.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00.
 6. Podczas zameldowania Gości pobierana będzie jednorazowa, zwrotna kaucja w wysokości 300,00 zł od każdego apartamentu, na wypadek zniszczeń w Kompleksie.
 7. Dodatkowo za pobyt pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł/za dobę za osobę.
 8. W okresach zimowych zaleca się posiadanie łańcuchów śniegowych.
§2. Zasady korzystania z kompleksu
 1. W Kompleksie Smrekowa Polana Resort & SPA obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia (za wyjątkiem miejsc wyznaczonych). Zakaz dotyczy Apartamentów, garażu oraz innych części wspólnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej zasady kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
 2. Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc parkingowych o numerach wskazanych przez personel Recepcji.
 3. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Parking na zewnątrz jest bezpłatny i niestrzeżony. Miejsca parkingowe w garażu podziemnym podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem i są niestrzeżone.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Gościa klucza, pilota do bramy garażowej lub pilota do TV pobierana jest opłata w wysokości 200,00 zł za każdą zagubioną sztukę.
 5. Żelazko i deska do prasowania dostępne są w Recepcji.
 6. Na terenie Kompleksu znajduje się pralnia. W razie potrzeby skorzystania z pralni, prosimy o kontakt z Recepcją.
 7. Narty (zimą), rowery i wózki (pozostałe pory roku) należy pozostawiać w stojakach znajdujących się w garażach (klucze w Recepcji). Apartamenty sprzątane są po wyjeździe Gości, przy pobytach powyżej 7 dni gwarantujemy jednorazową wymianę pościeli i ręczników. Sprzątanie Apartamentów, wymiana pościeli i ręczników – na życzenie – jest dodatkowo płatne.
 8. W przypadku usterek technicznych prosimy o kontakt z Recepcją. Zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.
 9. W przypadku zabrudzeń/poplamień elementów wyposażenia apartamentu, prosimy o kontakt z Recepcją, zabrania się podejmowania prób czyszczenia na własna rękę.
 10. Internet Wi-Fi jest dostępny na terenie całego Kompleksu i jest bezpłatny.
 11. Gość nie może udostępniać apartamentu innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do 22:00.
 13. Smrekowa Polana Resort & SPA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu kompleksu lub Gości lub na osobie Gościa, pracownika kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA lub innych osób przebywających w obiekcie albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA.
 14. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowanego wyjazdu do godziny 11.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę, pod warunkiem dostępności apartamentu.
 15. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ustalona podczas rezerwacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego postanowienia kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą.
§3. Odpowiedzialność Gości
 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w kompleksie odbywa się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe wskutek jego działań/zaniechań lub działań/zaniechań odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 4. Gość opuszczający kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA ze względów bezpieczeństwa, powinien każdorazowo wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i oddać klucz w recepcji.
§4. Rezerwacja i meldunek
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia rezerwacji.
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie zwraca należności za niewykorzystane świadczenia.
 3. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić Recepcję w dniu przyjazdu, pod rygorem uznania, iż żadnych usterek bądź braków nie stwierdził.
§5. Odpowiedzialność Smrekowa Polana Resort & SPA
 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.
 3. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do obiektu czy poza jego terenem.
§6. Zwrot rzeczy pozostawionych
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.
§7. Opuszczenie apartamentu i wymeldowanie
 1. Gość po zakończeniu pobytu zobowiązany jest pozostawić apartament w należytym porządku.
 2. Przed wymeldowaniem Gościa, personel Kompleksu ma prawo do sprawdzenia stanu apartamentu. Wszelkie usterki i/lub braki zauważone podczas sprawdzenia obciążają Gościa zdającego apartament. Po potwierdzeniu pozostawienia apartamentu w należytym stanie i z kompletnym wyposażeniem – Gościowi zwraca jest kaucja. W przypadku stwierdzenia wystąpienia usterek lub braków w wyposażeniu Recepcja zatrzyma odpowiednią część lub całość kaucji – na poczet naprawy usterek i/lub uzupełnienia braków.
§8. Postanowienia dodatkowe
 1. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie akceptuje zwierząt. W przypadku stwierdzenia przebywania zwierzęcia na terenie obiektu Kompleks może zażądać opuszczenia Kompleksu przez zwierzę, a niezależnie może obciążyć Gościa dodatkową opłatą – 100,00 zł/dobę za 1 zwierzę. Każdorazowo właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do części wspólnych typu sala konferencyjna/jadalnia itp. Koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzęta czy też dodatkowego sprzątania ponoszą w całości ich właściciele.
 2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w kompleksie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Kompleksu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwo korzystania.
 6. Korzystanie ze SPA odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania ze SPA. Chęć skorzystania ze SPA należy każdorazowo zgłosić Recepcji.
 7. Dokonanie rezerwacji i/lub uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Gościa oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek jego naruszenia.

Życzymy udanego pobytu – zespół Smrekowa Polana Resort & SPA